ΙTAT B32
PASSAGE DU RΙSULTAT NET COMPTABLE AU RΙSULTAT NET FISCAL
AU……………………………………………………
           en milliers de DH
INTITULΙS MONTANTS MONTANTS
     
I - RΙSULTAT NET COMPTABLE     
               . Bιnιfice net ………………….  
               . Perte nette   ……………………
     
II - RΙINTEGRATIONS FISCALES ………………….  
               1- Courantes ………………….  
                   -     
                   -     
                   -     
                   -     
               2- Non courantes ………………….  
                   -     
                   -     
                   -     
                   -     
     
III - DΙDUCTIONS FISCALES   ……………………
               1- Courantes   ……………………
                   -     
                   -     
                   -     
                   -     
               2- Non courantes   ……………………
                   -     
                   -     
                   -     
                   -     
     
TOTAL T1 T2
IV - RΙSULTAT BRUT FISCAL    
               . Bιnιfice brut              si T1 > T2     (A)   ……………………
               . Dιficit brut fiscal         si T2 > T1     (B)   ……………………
     
V - REPORTS DΙFICITAIRES IMPUTΙS         (C)  (1)   ……………………
               . Exercice n-4 ………………….  
               . Exercice n-3 ………………….  
               . Exercice n-2 ………………….  
               . Exercice n-1 ………………….  
     
VI - RΙSULTAT NET FISCAL    
               . Bιnιfice net fiscal             ( A - C)   ……………………
OU    
               . Dιficit net fiscal                   (B)   ……………………
     
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFΙRΙS   ……………………
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER   ……………………
               . Exercice n-4 ………………….  
               . Exercice n-3 ………………….  
               . Exercice n-2 ………………….  
               . Exercice n-1 …………………  
(1) Dans la limite du montant du bιnιfice brut fiscal (A)